Një studim mbi emigrantët kosovarë është zhvilluar për të mbështetur Ministrinë e Brendshme të Austrisë me të dhëna, analiza dhe rekomandime për të përkrahur programe, që në bashkëpunim me sektorin privat do të promovojnë shkathtësitë profesionale dhe punësimin e migrantëve që kthehen në vendin e tyre të origjines.

Shërbimet e ofruara:

  • Zhvillimi i pyetësorit
  • Identifikimi i emigrantëve kosovarë në qytetet e ndryshme të Austrisë
  • Implementimi i 600 intervistave të strukturuara
  • Përpilimi i rekomandimeve

CATEGORY:
Project

PERIOD:
April 2009 – May 2009

CLIENT:
International Agency for Source Country Information (IASCI)

DONOR:
Federal Austrian Ministry of Interior Affairs