Sektori publik gjithnjë e më shumë po sfidohet nga nevojat për optimizim, efektivitet dhe efikasitet. Qeveritë po përballen me nevojën për të arritur më shumë rezultate me më pak burime. Kjo nënkupton një nevojë të shtuar për zhvillim të kapaciteteve dhe asistencë teknike. ECIKS është i specializuar për të ndihmuar vendimmarrësit e nivelit të lartë në sektorin publik dhe atë privat për të kërkuar vazhdimisht zgjidhjet e duhura. Kjo do të thotë të marrësh iniciativa dhe të punosh në grupe për të hulumtuar ide alternative. Si një partner i besueshëm e i pavarur, ne jemi të pozicionuar në mënyrë unike për të ofruar mbështetje objektive. Ekspertiza jonë përfshinë:

Klientët