Sektori publik gjithnjë e më shumë po sfidohet nga nevojat e optimizimit, efektivitetit dhe efikasitetit. Qeveritë po përballen me nevojën për të arritur më shumë rezultate me më pak burime. Kjo nënkupton një nevojë të shtuar për zhvillimin e kapaciteteve dhe asistencën teknike. ECIKS është i specializuar për të ndihmuar vendimmarrësit e nivelittë lartë në ekonomi, sektorin publik dhe politikë për të kërkuar vazhdimisht zgjidhjet e duhura. Kjo do të thotë të marrësh iniciativa dhe të punosh në grupe për të hulumtuar ide alternative. Si një partner i besuar e i pavarur, ne jemitë pozicionuar në mënyrë unike për të ofruar mbështetje objektive. Ekspertiza jonë përfshinë:

Our Clients