Ky projekt, i cili u financua nga USAID, kishte për qëllim realizimin e një analize funksionale të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve (ARBK) të Kosovës dhe ofrimin e rekomandimeve që do të mundësojnë ARBK-në të ofrojë shërbime efektive për komunitetin e biznesit.

Shërbimet e ofruara:

  • Hartimi i metodologjisë dhe planit të veprimit
  • Analiza e strukturës institucionale, organizimit dhe procedurave të punës
  • Analiza e praktikave më të mira në ofrimin e shërbimeve për Agjencitë e Regjistrimit të Bizneseve
  • Analiza e ngarkesës me punë dhe aftësive të stafit
  • Implementimi i intervistave me stafin e ARBK-së dhe stafin e qendrave komunale
  • Implemetimi i sondazhit me NVM, institucionet partnere dhe palët e interesit (mbi 200)
  • Krijimi i një liste me rekomandime për përmirësimin e punës së ARBK-së dhe qendrave komunale
  • Zhvillimi i portofolit të ri të shërbimeve
  • Përgatitja e raportit përfundimtar dhe prezantimi i rekomandimeve

CATEGORY:
Project

PERIOD:
October 2014 – February 2015

CLIENT: (KBRA), (MTI)
KOSOVO BUSINESS REGISTRATION AGENCY
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY