Përmes këtij projekti u bë vlerësimi i potencialit për krijimin e një instrumenti financiar dhe një mekanizmi trajnimesh për ndërmarrësit e diasporës, që dëshirojnë të investojnë në vendet e tyre të origjinës.

Shërbimet e ofruara:

  • Identifikimi i projekteve të komunitetit kosovar të diasporës në Austri
  • Implementimi i intervistave gjysmë të strukturuara dhe grupeve të fokusit me drejtuesit e komunitetit / ndërmarrësit (gjithashtu ndërmarrësit e vegjël) që kanë lidhje me Kosovën
  • Përgatitja e raportit përfundimtar dhe prezantimi i gjetjeve

 

 

CATEGORY:
Project

PERIOD:
April 2015 – October 2015

CLIENT: (ICMPD)
International Centre For Migration Policy Development