industRITË

Energjia dhe Ambienti

Si konsulentë në fushën e energjisë së ripërtëritshme, ne udhëheqim zhvillimin dhe realizimin me kosto efektive të projekteve të energjisë diellore, ujore, të erës dhe të biomasës. Gjatë ofrimit të shërbimeve tona, ne angazhohemi për zvogëlim të riskut dhe optimizim të performancës. Në veçanti i ndihmojmë klientët tanë në:

  • Përzgjedhjen e vendit për investim
  • Procesin e licencimit
  • Përmbushjen e kërkesave mjedisore
  • Financimin e projektit
  • Due diligence
  • Inteligjencë Biznesore
  • Shqyrtimin dhe përzgjedhjen e furnitorëve për pajisje
  • Hartimin dhe rishikimin e kontratave (PPA, EPC, O & M, etj)