Optimizimi i proceseve të furnizimit dhe shitjes në funksion të tejkalimit të krizës së Koronavirusit (COVID-19)

 

Kriza e shkaktuar nga përhapja Koronaviruist (COVID-19) ka goditur në masë të madhe ndërmarrjet private dhe ekonominë e vendit në përgjithësi. Si pasojë e kufizimeve të lëvizjes, zinxhirët e furnizimit janë vështirësuar e në disa raste edhe ndërprerë plotësisht. Në anën tjetër, kërkesa e gjithmbarshme ka pësuar rënie drastike duke kufizuar likuiditetin e ndërmarrjeve dhe duke i sjellë ato para kolapsit financiar.

Se çfarë do të sjellë e ardhmja është ende e paqartë. Në këtë kohë të pasigurisë së madhe ndërmarrjet duhet të ballafaqohen aktivisht me shuarjen e “zjarreve” të brendshme. Optimizmi i procesit të furnizimit dhe atij të shitjes janë me prioritet absolut në mënyrë që të sigurohet mbarëvajtja e afarizmit dhe minimizohen humbjet eventuale.

Optimizmi i këtyre proceseve do te duhej të fokusohej ne çështjet vijuese:

 1. Optimizmi i procesit të furnizimit
 • Në mënyrë që të minimizoni shpenzimet, definoni se cilat janë produktet dhe shërbimet kritike për funksionimin e ndërmarrjes tuaj
 • Analizoni stokun aktual dhe kërkesat afatshkurtra për produkte dhe shërbime
 • Përgatitni një plan të detajuar të furnizimit, që do të ju sigurojë sasi të duhur të resurseve në kohën e duhur
 • Optimizoni prodhimin në linjë me vlerësimin e kërkesës së tregut
 • Për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm vlerësoni riskun e ndërprerjes së kanaleve aktuale të furnizimit dhe identifikoni furnitorë alternativ
 • Shfrytëzoni mjete digjitale për të mbajtur kontakt të vazhdueshëm me furnitorët tuaj
 • Me qëllim të përmirësimit të likuiditet, ri-negocioni çmimet dhe kërkoni shtyrje të afateve të pagesës nga furnitorët
 1. Optimizimi i procesit të shitjes
 • Analizoni kërkesën reale të konsumatorëve tuaj në këtë periudhë dhe optimizoni aktivitetet tuaja të marketingut në linjë me këtë kërkesë
 • Fokusohuni në ndërtimin e kanaleve digjitale të shitjes (Webfaqe, media sociale, portale shitjesh, etj.)
 • Etabloni dhe shfrytëzoni kanale direkte të kontaktit me klientët tuaj (Webfaqe, media sociale, buletin elektronik, online chat, etj.)
 • Promovoni produktet apo shërbimet tuaja përmes marketingut digjital
 • Analizoni kanalet aktuale të distribuimit si në aspekt të kostos ashtu edhe të përshtatshmërisë. Sipas nevojës, identifikoni kanale alternative të distribuimit.

Ju nevojitet ndihmë për optimizimin e proceseve të furnizimit dhe shitjes?