Çfarë përkrahje kanë bizeset për shpenzimet e qirasë?

 

1. Cila është përkrahja e Qeverisë lidhur me shpenzimet e qirasë?

Qeveria ofron subvencionim të qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për muajin prill dhe maj.

 

2. Kush përfiton nga kjo masë?

Vetëm ato biznese që e kanë obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i pandemisë.

 

3. Nga kjo masë a mund të përfitojnë edhe bizneset që kanë parapaguar qiranë?

Jo.

 

4. Kur është afati i fundit për të përfituar nga kjo masë?

Bizneset duhet të aplikojnë më së voni deri me 15 maj 2020.

 

5. Cilat kushte duhet t’i plotësojë biznesi, që të përfitojë nga kjo masë?

– Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar nga ATK

– Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë, e cila duhet të jetë e lidhur para datës 1 mars 2020

– Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga kriza aktuale

– Qiradhënësi duhet të posedojë llogari bankare në një nga bankat komerciale të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës

This entry was posted in . Bookmark the permalink.