Çfarë perkrahje kanë bizeset për pagat e punëtorëve?

 

1. Çfarë ndihme ofron Qeveria e Kosovës për bizneset që janë në vështirësi financiare si pasojë e krizës aktuale?

Mbulimin e shpenzimeve të pagave mujore të punonjësve në vlerë prej 170 €.

 

2. Kush paguan kontributin pensional dhe obligimin tatimor lidhur me pagën prej 170 €?

Me masat tjera qeveritare parashihet që qeveria paguan të gjitha kontributet pensionale dhe obligimet tatimore. Punëtori në fund duhet të pranoj 170 €.

 

3. Cilës periudhë kohore i referohet kjo ndihmë?

Kjo masë vlen për pagat e muajit mars dhe prill, por ekzekutimi i pagesës bëhet gjatë periudhës prill dhe maj.

 

4. Kur është afati i fundit për të përfituar nga kjo masë?

Bizneset duhet të aplikojnë më së voni deri me 15 maj 2020.

 

5. Cilat kushte duhet t’i plotësojë biznesi, që punëtorët e tij të përfitojnë?

– Përmes sistemit elektronik EDI, biznesi duhet të plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar nga ATK

– Biznesi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga kriza aktuale

– I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i deklaruar si primar në listë pagesën mujore të punëdhënësit, për periudhën shkurt 2020

– I punësuari, duhet të posedojë llogari bankare

This entry was posted in . Bookmark the permalink.