Si do të privatizohen ndërmarrjet në Shqipëri

Tiranë, 6 shtator 2004 – Ne fund te korrikut 2004, perfundoi faza e pare e procesit te privatizimit te INSIG-ut (kalimi i 39% te aksioneve tek IFC dhe BERZH). Te gjithe detyrimet e paleve, sipas kontrates se shitjes, kane perfunduar. Pritet derdhja e cmimit te blerjes ne buxhetin e shtetit. Sipas ligjit te formules se privatizimit te INSIG, se bashku me pronaret e rinj, brenda 12-24 muajsh do te punohet per privatizimin e plote te INSIG (kalimin e aksioneve te mbetura tek investitori strategjik). Synimi i Qeverise Shqiptare eshte terheqja e investitorit strategjik (per 61% te aksioneve) dhe perfundimi i procedurave per privatizimin e plote te INSIG-ut ne gjashtemujorin e pare 2006.

“Albtelecom”, drejt investitorit strategjik
Per Albtelecom Sh.a do te vazhdoje pergatitja e gjithe kuadrit ligjor te nevojshem per realizimin e procesit te privatizimit. Pas fillimit te procedurave te tenderit, do te vijohet me tej me perzgjedhjen e nje investitori strategjik. Per konsolidimin e situates financiare te shoqerise, do te ndiqet ne vazhdimesi zgjidhja e problemeve te mbetura pezull me operatoret e tjere dhe rishikimi i marreveshjeve te biznesit me operatoret ne treg, si edhe te te gjitha problemeve, te cilat mund te behen pengese per privatizimin e shoqerise. Nderkohe duke patur parasysh ecurine e procesit, ne bashkepunim me konsulentin e privatizimit do te punohet per te bere azhornimin e Memorandumit Informativ. Ne varesi te ecurise se procesit eshte programuar te behet vleresimi i ofertave dhe negocimi i kontrates, si dhe realizimi i marreveshjes me bleresin strategjik.

“Armo”, ne pritje te konsulentit IMI
Per shoqerine “Armo” sh.a. Fier jane pergatitur te gjithe projektvendimet e nevojshme deri ne cuarjen e shoqerise ne piken e shitjes, do te realizohet promovimi e marketimi i shoqerise dhe pas kesaj ne rast suksesi, do te behet negocimi i kontrates se shitjes te aksioneve te shoqerise. Veprimet e mesiperme do te realizohen, ne rast se do te miratohen fondet e nevojshme per konsulentin nderkombetar IMI.

“Albpetrol”, ende larg privatizimit
Per shoqerine “Albpetrol” sh.a, do te punohet per hartimin e Memorandumit Informativ, thellimin e strukturimit te shoqerise ne te gjithe drejtimet, pergatitjen e ligjit per privatizimin e shoqerise, dhe promovimin dhe marketimin e shoqerise.

“Servcom”, marketim para shitjes
Per shoqerine “Servcom” sh.a. do te punohet per apdatimin e Memorandumit Informativ (gjendje: dhjetor 2003), promovimin e marketimin dhe cuarjen e shoqerise deri ne piken e shitjes, e ne rast suksesi do te behet negocimi i kontrates se shitjes te aksioneve te shoqerise. Gjate periudhes maj-qershor 2004 u pergatiten aktet nenligjore te programuara, qe u diskutuan ne Komitetin Nderministror te Politikave Ekonomike dhe u miratuan nga Keshilli i Ministrave.

Nga KESH lind OST
Per KESH Sh.a eshte programuar ristrukturimi i shoqerise dhe fillimi i procedurave per privatizimin e sektorit te shperndarjes se energjise elektrike. Gjate vitit 2004, do te vazhdoje organizimi i kompanise se transmetimit te energjise elektrike (OST), ne kuadrin e projektit rajonal per ristrukturimin organizativ dhe operacional te operatorit te pavarur te transmetimit te energjise elektrike, me kompanine konsulente SEETEC. Procesi i ristrukturimit te shoqerise, nepermjet ndarjes dhe krijimit te kompanive te vecanta per cdo aktivitet te KESH-it, do te vazhdoje gjate vitit 2004 dhe 2005.

ECIKS / Korrieri