Banka Qendrore do të emitojë letra me vlerë

Një projektligj i miratuar nga Qeveria e Kosovës, i mundëson Bankës Qendrore të Kosovës që të emitojë letra me vlerë në mënyrë që të ndikojë më tepër në mbështetjen e politikave ekonomike në vend.

Ky projektligj pritet të dërgohet për miratim edhe në Kuvendin e Kosovës.

Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shala tha se Projektligji i BQK-së është projektligj modern, dhe përmban të gjitha elementet e nevojshme të legjislacionit, në përputhje me traktatin e Komisionit Evropian, si dhe është në harmoni me sistemin evropian të bankave qendrore.

Sipas ministrit Shala, ky projektligj mundëson krijimin e bazës ligjore edhe për nxjerrjen e ligjeve tjera nga lëmi i financave, me të cilin do të kompletohet korniza ligjore për ndërtimin dhe zhvillimin e sistemit bankar dhe atij të sigurimeve.

Me projektligjin e BQK-së përcaktohet edhe mënyra e përcaktimit të bordit të drejtorëve, të bordit ekzekutiv, mënyra e dhënies apo revokimit të licencave për bankat, si dhe metodat e intervenimit në raste emergjente kur ndonjë bankë komerciale mund të ketë vështirësi.

BQK është institucioni më i lartë financiar në Kosovë, i cili bën licencimin dhe mbikëqyrjen e bankave, kompanive të sigurimit dhe skemave private pensionale.

Nga ekspertët e FMN-së sistemi bankar në Kosovë konsiderohet ndër më të sigurtit në rajon.

ECIKS