Çfarë përkrahje ofrohet për punëtorët e larguar nga puna?

 

1. A parasheh Qeveria masa për punëtorët që largohen nga puna?

Po, nëse bizneset janë detyruar që të largojnë punëtorë nga puna si rrjedhojë e krizës aktuale, punëtorët e larguar do të përfitojnë nga asistenca mujore në vlerë prej 130 €, për muajt prill, maj dhe qershor.

 

2. Kur është afati i fundit për të përfituar nga kjo masë?

Më së largu deri më 15 maj 2020.

 

3. Cilat janë kushtet për të përfituar nga kjo masë?

– Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së aktivitetit të ndërmarrjes për shkak të krizës aktuale

– Ish punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar nga ATK

– Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020

– Ish i punësuari, duhet të posedojë llogari bankare

 

4. Ku mund t’i gjej masat e Qeverisë së Kosovës?

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/CF860B38-765C-41B3-87D0-6E38AD371584.pdf

This entry was posted in . Bookmark the permalink.