Cilat masa rekomandohen për të mbrojtur punëtorët në ndërmarrje?

 

1. Çfarë masa preventive higjienike duhet të ndërmarrë biznesi në mbrojtje të punëtorëve?

– Kujdesuni për mirëmbajtjen e higjienës së duarve

– Udhëzoni punonjësit që të shmangin kontaktin direkt përmes shtrëngimit të duarve

– Udhëzoni punonjësit që të mbajnë largësinë e obligueshme prej së paku 2 metrave

– Mos lejoni qëndrimin e përbashkët të punonjësve në hapësirat e parapara për pauza apo ushqim

– Përdorni maska mbrojtëse në hapësirat për punë të përbashkët

– Ajroseni ambientin e punës disa herë në ditë

– Kujdesuni për nivel të lartë të higjienës në tualete

– Kujdesuni për hedhjen e mbeturinave duke respektuar masat e sigurisë dhe shëndetit

– Mos lejoni përdorimin e mjeteve të njëjta të punës nga më shumë punonjës.

 

2. Çfarë duhet ndërmarrë në rast të infeksionit?

– Në rast të dyshimit për persona të sëmurë, informoni institucionet relevante shëndetësore

– Vendoseni personin e dyshuar në një dhomë të veçantë e të izoluar përderisa pritet ardhja e përfaqësuesve të institucioneve shëndetësore

– Identifikoni punonjës tjerë me të cilët punonjësi i dyshuar ka pasur kontakt gjatë kryerjes së detyrave ditore

– Nëse personi i dyshuar rezulton pozitiv, bashkëpunoni me institucionet e sigurisë dhe shëndetit për marrjen e masave tjera sipas udhëzimeve të tyre

– Lejoni personat që kanë pasur kontakt me personin e dyshuar, që mundësisht të punojnë nga shtëpia në 14 ditët e ardhshme

– Udhëzoni personat e tillë që në rast të simptomave të sëmundjes të lajmërohen tek institucionet relevante shëndetësore

– Udhëzoni personat e tillë që gjatë kohës së izolimit të mos mbajnë kontakte direkte me kolegët nga puna

 

3. Çfarë masash tjera duhet ndërmarrë për të mbrojtur punëtorët?

– Të ofrohet dhe zhvillohet infrastrukturë për të punuar nga shtëpitë

– Të punohet me orare të shkurtuara nëse opsioni për të punuar në shtëpi është i pamundur

– Të ketë lehtësime për personat që janë të sëmurë me sëmundje kronike

– Të limitohen mbledhjet në mënyrë fizike dhe të zhvillohen në mënyrë virtuale

– Të përgatiten manuale dhe procedura për lehtësim të punës nga shtëpia

This entry was posted in . Bookmark the permalink.