ECIKS me 4 publikime të reja

Vjenë, 24 korrik 2008 – Nisma Ekonomike për Kosovën (ECIKS) që përfaqëson Agjencinë e Kosovës për Promovimin e Investimeve në rajonin gjermanofolës, ka publikuar dje një sërë dokumentesh, broshurash dhe fletushkash të reja për investitorët e huaj të interesuar për Kosovën.

Përveç broshurave dhe fletushkave, ECIKS ka publikuar edhe një CD-ROM që ofron informata të detajizuara për investitorët potencial.

Të gjitha publikimet e reja të ECIKS, përfshire dhe broshurën “Investing in Kosovo 2008” dhe CD-ROM-in mund të shkarkohen / shikohen edhe online në http://www.eciks.org/shqip/publikime.php

ECIKS